Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Перелік питань на знання законодавства

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 3. Форма правління в України.
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 5. Об’єкти права власності українського народу.
 6. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина.
 7. Найважливіші функції держави.
 8. Державні символи України.
 9. Повноваження Верховної Ради України.
 10. Порядок обрання Президента України та його повноваження.
 11. Місцеві державні адміністрації та їх повноваження.
 12. Система адміністративно-територіального устрою України.
 13. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 14. Повноваження територіальних громад.
 15. Право громадянина України на вибори.

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України   “Про місцеве самоврядування в Україні.

 1. Основні терміни, використані в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Поняття місцевого самоврядування.
 3. Основні принципи місцевого самоврядування.
 4. Система місцевого самоврядування та територіальні громади.
 5. Сільський, селищний, міський голова.
 6. Статут територіальної громади села, селища, міста.
 7. Загальна та виключна компетенції сільських, селищних, міських рад.
 8. Порядок формування рад.
 9. Сесія ради.
 10. Повноваження депутата ради.
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 12. Акти   органів   та   посадових  осіб  місцевого самоврядування.
 13. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам.
 14. Дострокове припинення повноважень ради та сільського, селищного, міського голови.
 15. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради.

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України  “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Поняття про службу в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування.
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 4. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 6. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням  служби.
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.
 10. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 12. Граничний вік перебування на службі в органах  місцевого самоврядування.
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення.
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

ІV. Питання  на  перевірку знання Закону України  "Про запобігання корупції"

 1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, суб’єкти декларування, члени сім’ї, виборні особи.
 2. Повноваження юридичної служби органу виконавчої влади.
 3. Суб'єкти на яких поширюється дія цього Закону Про запобігання корупції.
 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 6. Антикорупційні програми.
 7. Обмеження: щодо використання службових повноважень чи свого становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, спільної роботи близьких осіб та запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 9. Правила етичної поведінки.
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 11. Облік та оприлюднення декларацій.
 12. Контроль та перевірка декларацій.
 13. Антикорупційна експертиза.
 14. Спеціальна перевірка та порядок і результати її проведення.
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

V. Питання для підготовки до іспиту на посаду головного спеціаліста фінансового відділу

 1. Розпорядники  та  головні  розпорядники  коштів.
 2.  Бюджетна  класифікація.
 3. Виконання  місцевих  бюджетів
 4. Види  міжбюджетних  трансфертів.
 5. Основні риси та елементи програмно-цільового методу.
 6. Структура  бюджетної  системи  України.
 7. Відповідальні виконавці бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі.
 8. Основні принципи застосування бюджетної класифікації.
 9. Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування.
 10. На якій із стадій бюджетного процесу складається паспорт бюджетної програми?
 11. Хто складає та погоджує паспорт бюджетної програми?
 12. Яким чином затверджуються паспорти бюджетних програм?
 13. Скільки форм налічує базовий бюджетний запит?
 14. Яка мета заповнення кожної з форм бюджетного запиту?
 15. Дефіцит  і  профіцит  місцевих  бюджетів

 

 

VІ. Питання для підготовки до іспиту на посаду завідувача  сектору з питань соціальної роботи

 1. Статус ветеранів війни, їх соціальний захист (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
 2. Пільги інвалідам війни та особам, прирівняним до них.
 3. Статус ветеранів праці та пільги для них.
 4. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 5. Особи, які належать до учасників війни та пільги учасникам війни.
 6. Перелік осіб, які забезпечуються органами праці та соціального захисту населення безплатними путівками на санаторно-курортне лікування та перелік документів необхідних для постановки на облік для отримання путівки на санаторно-курортне лікування.
 7. Категорії громадян, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир.
 8. Які документи необхідні для включення в єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги.
 9. Дії особи, включеної у єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, у випадку зміни місця проживання.
 10. Визначення права на призначення субсидії на житлово-комунальні послуги,придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, терміни призначення.
 11. Умови призначення та перелік документів для призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги,соціальні норми які враховуються при призначенні.
 12. Умови призначення та перелік документів для призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, соціальні норми які враховуються при призначенні.
 13. У яких випадках житлова субсидія не призначається, або призначається на підставі рішення комісій.
 14.  Умови призначення, термін дії та перерахунок розміру субсидії.
 15.  Прожиткові мінімуми, які використовуються при розрахунку державних  соціальних допомог.

VІІ. Перелік питань до іспиту на   посаду  головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту/

1.  Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2.  Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3.  Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.  Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету”, «головні розпоряд­ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

5.  Економічна класифікація видатків бюджету.

6.  Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

7.  Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

8.  Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

9.  Складові заробітної плати державних службовців, види заохочень та допомог.

10.  Розмір премії, який може бути наданий державному службовцю та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

11.  Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

12.  Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

13.  Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

14.  Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

15.  Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

VІІІ.  Перелік питань до іспиту головного спеціаліста програмного забезпечення

 

1. Що таке мережний пристрій комутатор і його функції?

2. За які функції відповідає НТТР, FTP, РОРЗ – протоколи ?

3. Забезпечення надійності збереження даних та відновлення належного функціонування системи і даних у разі збоїв та інших серйозних порушень у комп'ютерній системі.

4. Адміністрування комп'ютерних мереж та пов'язаних із ними компонентів, включаючи комп'ютерне апаратне забезпечення, системне та прикладне програмне забезпечення і всі можливі конфігурації системи. 

5. Планування, координація та здійснення заходів безпеки для захисту даних, програмного та апаратного забезпечення. 

6. Установка/інсталяція серверів/сервісів, модернізація існуючих

7. Який з методів шифрування бездротових мереж WEP чи WPA є більш надійним?

8. Скільки біт інформації містить в собі адреса IPv4?

9. Проведення закупівель нового апаратного і програмного забезпечення.

10. Організація резервного копіювання даних;

11. Організація роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці.

12. Яка технологія застосовується для віртуалізації локальної комп’ютерної мережі?

13. Комп'ютерні технології обробки інформації.

14. Організація резервного копіювання даних.

15. Налаштування апаратного і програмного забезпечення для стабільної роботи.

 

ІХ. Перелік питань  до  іспиту на посаду головного спеціаліста з питань культури та туризму

1. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.3 ЗУ «Про культуру»).

2. Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ «Про культуру»).

3. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 ЗУ «Про культуру»).

4. Рівні базової мережі закладів культури (ст.23 ЗУ «Про культуру»).

5. Пошук використання і поширення організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури.

6. Повноваження виконавчого органу міської ради відповідно до компетенції у сфері охорони культурної спадщини (п.2 ст.6 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

7. Законодавство України про культуру (ст.2 ЗУ «Про культуру»).

8. Поняття гастрольного заходу (ст.1 ЗУ «Про гастрольні заходи в Україні»).

9. Як вносяться об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

10. Поняття молоді в Україні.

11. Основні статті Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (від 05.02.1993 № 2998-XII).

12. Головні завдання державної молодіжної політики (п.3 розділу II Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

13. Механізм формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні (розділ IV декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

14. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх засновники (ст. ст. 3,4 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).

15. Мета Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 - 2025 роки .

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора